WYCIĄG ZE STATUTU

Fundacji Przyszłość Pokoleń

Uchwalony dnia 3 października 2014 r. we Wrocławiu
II Cele i formy działania Fundacji
§ 2

1. Fundacja realizuje następujące cele:
a) upowszechnianie i ochrona wolności oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
b) rozwój nauki i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego,
c) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
h) rozwijanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami społeczeństw z państw europejskich oraz działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polski za granicą,
i) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.

2. Fundacja realizuje cele poprzez:
a) organizowanie, finansowanie, prowadzenie prac badawczych, w tym tworzenie raportów i analiz dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego,
b) uczestnictwo w procesie prawodawczym przez przygotowanie własnych projektów legislacyjnych, komentarzy do proponowanych i obowiązujących aktów prawnych,
c) monitoring działań władz wszystkich szczebli, także pozostałych instytucji życia publicznego,
d) organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, debat i wyjazdów naukowych, konkursów oraz zjazdów środowisk,
e) prowadzenie praktyk i staży dla licealistów, studentów i osób wchodzących na rynek pracy,
f) fundowanie stypendiów, grantów i nagród,
g) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
h) organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych.
i) wspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji,
j) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi.

III Majątek Fundacji
§ 3

a) Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) zł, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
b) Kwota 1000 (słownie: tysiąc) zł z funduszu założycielskiego przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
c) Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, spadków, zapisów przekazywanych Fundacji od podmiotów krajowych i zagranicznych,
c) dotacji i subwencji osób prawnych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
e) dochodów ze zbiórek publicznych oraz imprez takich jak aukcje, koncerty, wystawy, konferencje organizowane przez Fundację,
f) dochodów z działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację,
g) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
h) dochodów ze sprzedaży cegiełek i aukcji internetowych,
i) dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
j) innych wpływów i dochodów, w tym sponsoringu, grantów i programów pomocowych.
d) Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych.
e) Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określi Zarząd w drodze uchwały.
f) Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
b) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
c) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
e) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
f) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
g) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
h) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
i) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
j) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
k) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
l) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
m) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
n) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
o) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 1723Z 17.23.Z),
p) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 1729Z 17.29.Z),
q) drukowanie gazet (PKD 1811Z 18.11.Z),
r) pozostałe drukowanie (PKD 1812Z 18.12.Z),
s) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 1813Z 18.13.Z),
t) wydawanie książek (PKD 5811Z 58.11.Z),
u) wydawanie gazet (PKD 5813Z 58.13.Z),
v) pozostała działalność wydawnicza (PKD 5819Z 58.19.Z),
w) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 5829Z 58.29.Z),
x) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 5911Z 59.11.Z),
y) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 5913Z 59.13.Z),
z) działalność związana z projekcją filmów (PKD 5914Z 59.14.Z),
aa) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 5920Z 59.20.Z),
bb) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 6209Z 62.09.Z),
cc) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 7219Z 72.19.Z),
dd) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 7312A 73.12.A),
ee) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 7312B 73.12.B),
ff) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 7312C 73.12.C),
gg) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 7312D 73.12.D),
hh) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 8299Z 82.99.Z),
ii) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 8559B 85.59.B),
jj) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 9329Z 93.29.Z).

§ 4

1. Dochody z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem.
3. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny w kwocie jednorazowo co najmniej 5000 zł lub gdy są to podmioty zagraniczne co najmniej 2000 euro, uzyskują tytuł Honorowego Mecenasa Fundacji.
6. Tytuł Honorowego Mecenasa Fundacji przysługuje przez rok i ma charakter osobisty.

IV Władze Fundacji
§ 5

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundatorów
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c) Rada Programowa,
2. Poszczególne organy Fundacji mogą w drodze uchwały przyjąć wewnętrzny regulamin funkcjonowania.

§ 6

1. Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy wskazani w § 1 ust.1 niniejszego Statutu.
2. Rada Fundatorów podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych bezwzględną większością głosów.
3. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, w tym zmiany celu Fundacji.

§ 7

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków.
3. Zarząd powoływany jest w drodze uchwały przez Radę Fundatorów.
4. Fundator może być członkiem Zarządu.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
7. Zarząd powołuje ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów.
8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów z decydującym głosem Prezesa w przypadku równego rozkładu głosów.
9. Zarząd kieruje pracami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych i niemajątkowych, może składać Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes działający łącznie wraz z innym członkiem Zarządu.
11. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
c) przyjmowanie spadków, darowizn, zapisów i innych przysporzeń majątkowych w imieniu Fundacji,
d) zaciąganie zobowiązań,
e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
12. Zaciąganie przez Zarząd zobowiązań powyżej 20.000 zł wymaga uprzedniej zgody Rady Fundatorów.
13. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, ustąpienia, ubezwłasnowolnienia lub śmierci członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Rady Fundatorów.
14. Członkowie Zarządu mogą być odwołani z następujących przyczyn:
a) trwałe niewykonywanie funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) istotne naruszenie postanowień Statutu,
c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
d) choroba, ułomność, utrata sił powodująca trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 8

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym dla Zarządu Fundacji.
2. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można pozbawić członka Rady Programowej Członkostwa uchwałą Zarządu, podjętą bezwzględną większością głosów.
4. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje także w wyniku śmierci, ubezwłasnowolnienia lub pisemnej rezygnacji członka Rady Programowej.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
6. Członkiem Rady Programowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
7. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
8. Do zadań Rady Programowej należy:
a. wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii i stanowisk w sprawach związanych z działalnością Fundacji,
b. sprawowanie funkcji doradczych oraz wsparcie merytoryczne dla organów Fundacji,
c. promowanie działań Fundacji na zewnątrz.

V Postanowienia końcowe
§ 9

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona oraz wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w formie uchwały, podjętej bezwzględną większością.
3. Jeżeli Rada Fundatorów w uchwale nie powoła likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Pozostałe po likwidacji środki finansowe zostaną przekazane innym organizacjom pożytku publicznego o celach zbliżonych do celów Fundacji.

§ 10

1. Dla poprawy realizacji celów Fundacji, Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Nie może dojść do połączenia jeżeli w jego wyniku doszłoby do zmiany istotnych celów Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundatorów w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.